Tematyka konferencji

Na początku XIV wieku Dante Alighieri (aktywny uczestnik ówczesnego życia publicznego), przekraczając próg między wiekami średnimi i nowożytnością stworzył poemat, w którym zawarł syntezę średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panoramę świata. Poematowi nadał tytuł „Komedia” (wł. Commedia). Słowo 'komedia' (łac. Comoedia) powstało z dwóch: 'pochód' (comos) i 'pieśń' (ode). Świat Zachodu wkroczył w nową epokę. A następne pokolenia tytuł poematu Dantego uzupełniły o epitet „Boska”. Gdy Zygmunt Krasiński w swoim dramacie dawał wyraz zagrożeniu rewolucją społeczną, zatytułował go „Nie-boska komedia”, a gdy Honoriusz Balzac w ogromnym cyklu powieściowym opowiadał o przemianach społecznych XIX wieku, nadał mu tytuł „Komedia ludzka”.

Termin „(Ko)media” – użyty w tytule organizowanej przez nas konferencji – ma także dzisiaj zachęcić do refleksji nad rzeczywistością współczesnego świata, takiego jaki uobecnia się w przestrzeni medialnej. Na naszych oczach tworzy się nowa (ko)media świata, która wymaga pogłębionej analizy. Podobnie jak Dante, Krasiński i Balzac, wielu dziś żywi przekonanie, że ludzkość zbłądziła, a globalizujące się społeczeństwa i gospodarka, wyposażone we wszechpotężne i dociekliwe media funkcjonujące w ponowoczesnej kulturze, nierzadko postrzegane są jako droga do ziemskiego raju.

Przestrzeń dyskursu medialnego opisujemy w niniejszym zaproszeniu trzema głównymi hasłami: komunikacja – kooperacja – kontestacja. Hasłom tym towarzyszą zagadnienia podejmowane przez naszych słowackich i czeskich partnerów w ramach poprzednich edycji konferencji, które odbywały się w Nitrze, Pradze, Zlinie. Wyznaczają one kierunki refleksji i stanowią zachętę do dyskusji. Czy komunikacja, rozumiana jako porozumienie, jest – wobec zagrożenia chaosem i entropią komunikacyjną – w świecie współczesnym jeszcze możliwa? Czy możliwa jest efektywna kooperacja między podmiotami działającymi w przestrzeni komunikacji społecznej? Czy jest obowiązkiem mediów kontestacja ośrodków władzy (politycznej, samorządowej, sądowej, finansowej)? Na czym polega działalność ponowoczesnych „buntowników” – efektownie wykorzystujących możliwości stwarzane przez nowe media? Te pytania są obowiązkiem i wyzwaniem przedstawicieli – zbliżających się przecież do siebie – nauk humanistycznych i społecznych.

Zadamy je w Katowicach we wrześniu 2013 roku.

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Rola mediów i specyfika komunikowania się w ponowoczesności.
  • Media – ekonomia – prawo: (nie)bezpieczne związki?
  • Dziennikarstwo ekonomiczne: kompetencje nadawców i odbiorców, uwarunkowania komunikacji.
  • Kontestacja władzy w mediach tradycyjnych i nowych mediach (m.in. culture jamming, rola mediów społecznościowych i blogosfery).
  • Rewolucja technologiczna w komunikowaniu się współczesnego społeczeństwa (w tym biznesu, administracji i świata polityki).
  • Społeczna odpowiedzialność mediów.
  • Dziennikarstwo obywatelskie i profesjonalne – dziś i jutro.
  • Wspólnota (w) sieci.